Tuesday, 12 January 2010

#IranElection بیانیه شماره ۱ گروهی از دانشجویان دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

شهادت استاد بزرگوار، مسعود علیمحمدی، در جریان ترور روز ۲۲ دیماه از سوی دانشجویان ایشان به شدت محکوم میشود. جای تاسف است در زمانی که دوستان و شاگردان دکتر علیمحمدی در شوک خبر ترور ایشان به سر میبرند، خبرگزاریهای وابسته به جناحهای مختلف، شروع به شایعهپراکنی در رابطه با ابعاد ترور ایشان کردند.

خبر ترور دکتر علیمحمدی در اولین ساعات صبح روز سهشنبه ۲۲/۱۰/۸۸ از سوی دانشگاه مادر، با مضمون تصادف دکتر علیمحمدی با یک دستگاه خودروی سواری به دانشکده فیزیک اعلام شد. ساعاتی بعد خبر ترور ایشان بدون ذکر جزئیات دهان به دهان منتشر و پس از پخش این خبر، به دانشکده اعلام شد که بمبی در یک دستگاه موتور سیکلت در کنار خودروی شخصی ایشان منفجر شده است. خبری که ساعاتی بعد از سوی رسانهها و سایتهای خبری هم به همین شکل انتشار یافت. هرچند که همسر دکتر علیمحمدی در صحبت با شاهدان عینی واقعه، اعلام کردند که موتور سیکلت مذکور از سه روز قبل جلو منزل ایشان پارک شده بود.

جهتگیریهای سیاسی ایشان بر هیچکس پوشیده نیست. دکتر علیمحمدی در سخنرانی ۱۵ دیماه سال جاری، به دنبال ارائه راهکارهایی آماری و علمی برای حل بحرانهای کنونی جامعه بودند که فایل صوتی این سخنرانی در بین دانشجویان دانشکده فیزیک دانشگاه تهران موجود است. این سخنرانی همگام با دیگر فعالیتهای ایشان در ماههای اخیر بود. چنانچه در روز ۲۵ خرداد، مشوق دانشجویان برای شرکت در راهپیمایی سکوت اعتراضآمیز به نتایج انتخابات بودند. او از معدود اساتیدی بود که در اعتراض به حمله لباس شخصیها به خوابگاه کوی دانشگاه در بامداد ۲۵ خرداد ماه سال جاری که منجر به کشته شدن تعدادی از همکلاسیهای ما شد، عکسالعمل نشان داد و با حضور در دفتر ریاست دانشگاه خواستار رسیدگی سریع به این موضوع شد. برائتجویی استاد علیمحمدی از گروههای سیاسی متنفذ حکومت در روزهای اخیر، شک و شبهههای زیادی را در رابطه با ترور مشکوک ایشان در میان جامعه دانشگاهی پدید آورده است. آنچه مسلم است نظرات و دیدگاههای سیاسی ایشان شفاف و واضح است و سخنرانیهای ایشان در وقایع پس از انتخابات، تاییدی بر این امر است.

ما دانشجویان این استاد فقید وظیفه خود میدانیم که با اطلاعرسانی صحیح و شفاف، پیگیر حقیقت این فاجعه باشیم. این درسی است که در کلاسهای آن استاد بزرگ آموختهایم و برای ادای دین به او، خواستهها و راه او را ادامه میدهیم. در این میان هر خبری که به دروغ در رسانهها و افواه منتشر شود، با مدرک از سوی دانشجویان مرحوم علیمحمدی محکوم خواهد شد.

 

Posted via web from Liss's posterous