Thursday, 31 December 2009

بیانیه دانشجویان دانشگاه آزاد مشهد در ارتباط با حمله وحشیانه اوباش بسیجی

The Green IAUM: بیانیه دانشجویان دانشگاه آزاد مشهد در ارتباط با حمله وحشیانهچهارشنبه 9 دی ماه 1388در تاریخ دانشگاه آزاد مشهد ثبت شد،روزی که جاهلیت چهره زشت خود را در قالب حق با چماق و قمه و چاقو باری دیگر نشان داد. در این چهارشنبه پر التهاب دانشگاه آزاد مشهد کلیه کلاسهایش از ساعت 14 به بعد تعطیل اعلام و دانشکده ها تخلیه شد آن هم به خاطر حمله وحشیانه اوباشی که با چاقو و چماق به دانشجویان حمله کردند. هیچ انسان عاقلی از این جمعیت بدوی انتظاری بیش از این ندارد و اگر غیر این باشد باعث تعجب همگان است. دانشجویان را زدند، چاقو کشیدند، حرمت دانشگاه را زیر پا گذاشتند و هر کار دلشان خواست کردند اما در این میان حراست دانشگاه هم نقش مهمی ایفا کرد. حراستی که در هنگام ورود دانشجویان مراقب لباسها و موهای دختران است، امروز در نهایت بی شرمی به این حرامیان اجازه ورود داد تا دانشجویان مردم مورد ضرب و شتم قرار بگیرند و خود ناظری بر این اوضاع بود. ننگ بر حراستی که با اوباش همکاری میکند و به جای پاسداری از دانشجویان و حرمت دانشگاه، بر علیه آنان گام بر میدارد.
در اینجا از سوی همه دانشجویان اعلام میکنیم که دراعتراض به این اقدام ننگین حراست، روز پنجشنبه تمامی کلاسها را تحریم کرده و در دانشکده فنی به تجمع سکوت میپردازیم و از مواضع خود تا زمان روشن شدن علت این بی حرمتی کوتاه نخواهیم آمد.